Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: niu_ning@alic.com

Tel: 0086-551-62299269

Fax: 0086-551-62849758

Mobile: 13966669872

Zip Code: 230088